Vozidlo Tatra 613 - 3 3.5 V8

Videa

Tatra 613 - Ať si jdou (České století)

Střih z dokumentárního hraného seriálu České století, poslední díl: Ať si jdou. Scény se odehrávají na vojenském letišti Kbely a na Pražském hradě. V tomto snímku účinkují naše vozidla.

České století je otevřenou sérií autorsky zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů.

Ať si jdou: Transformace ekonomiky se jeví jako největší téma počátku porevolučních devadesátých let. Nalézt její klíčové body je obrovské a rozhodující dobrodružství. A přece je tu ještě jedno, možná významnější téma. Už na počátku revoluce bylo v Čechách Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí. Proč ne? Ale následoval spor o název společného státu, tak zvaná pomlčková válka. To už bylo vážnější a cosi to naznačovalo...

Cut from the documentary fiction series České století (Czech century) , the last part : Ať si jdou (let them go) . Scenes take place at the military airport Kbely and Prague Castle in Czech republic . In this image Appearing our vehicles .

Czech century is an open series of processed copyrighted television dramas , which return key events in Czech history from the perspective of the main actors .

Let them go : Transformation of the economy seems to be the biggest topic of early post-revolutionary nineties. Find the key points is huge and decisive adventures . Yet there is another , perhaps more important topic . Already at the beginning of the revolution in Bohemia Civic Forum and Public Against Violence Slovak . Why not ? But it followed a dispute over the name of the common law, the so-called Hyphen War . This was much more serious and something to suggest ...

Aktuální hodnocení: 10.0 (1 hlasů)


Tatra 613 - Poslední hurá (České století)

Střih z dokumentárního hraného seriálu České století, předposlední díl: Poslední Hurá. Scéna se odehrává před úřadem vlády ČR. V tomto snímku účinkují naše vozidla.

České století je otevřenou sérií autorsky zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů.

Poslední hurá: Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické totality vzniká něco nového, není ale úplně jasné co. Teprve se to formuje. První úžasná, nepředstavitelná změna: jednání Občanského Fóra s komunistickým premiérem Adamcem. Na to první nebyl Václav Havel ještě ani připuštěn, ta další už se odehrávala s ním v čele. Setkání dvou světů, které k sobě musejí hledat nějakou cestu, země to potřebuje. A je to cesta složitá...

Cut from the documentary fiction series České století (Czech century) , the penultimate episode : Poslední hurá (The Last Hurrah) . The scene takes place before the Office of the Government Czech republic in Prague. In this image Appearing our vehicles .

Czech century is an open series of processed copyrighted television dramas , which return key events in Czech history from the perspective of the main actors .

Last hurray : Looking into the heart of the Velvet Revolution. After years of communist totalitarianism created something new , but it is not entirely clear what . Only it is formed. The first amazing , unimaginable change : Civic Forum discussions with the communist Prime Minister Adamec. At first it was Václav Havel had not admitted , the next one already took place with him in the lead. The meeting of two worlds together must find some way to the country 's needs . And it's difficult journey ...

Aktuální hodnocení: zatím nehodnoceno


Tatra 613 - Fair Play

Střih z celovečerního drama Fair Play. Scéna se odehrává v Bartolomějské ulici v Praze. V tomto snímku účinkují naše vozidla.

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej Novák). Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.

Cut from feature drama Fair Play. The scene takes in Prag, Czech republic. In this image Appearing our vehicles .

Eighties in Czechoslovakia . The young sprinter Anna ( Judit Bárdos ) becomes a member of the Center for Top Sports . Her mother (Anna Geislerová ) and coach (Roman Luknár ) are hoping to meet the qualifying limit and advances to the Olympic Games. Derogation from the world of sport drill is hard for Anna only love affair with Thomas ( Andrew Smith ) . Anna become without her knowledge administered anabolic steroids . Her performance increases , but there are also the health problems . Anna learns the truth about the preparations , and although the stakes its participation in the Olympics , intends to continue to train without them. Her mother hopes that Anna participation in the Olympics will use to emigrate , and decides she anabolic steroids under the guise of harmless vitamins secretly applied .

Aktuální hodnocení: zatím nehodnoceno


Tatra 613 - Podlipansko

Tato slideshow byla pořízena již v roce 2008. Kvůli nesrovnalostem s autorským právem, které vadí YouTube, jsme byli nuceni původní verzi smazat a nahrát novou. Video ukazuje vozidlo TATRA 613-3 před náročnou renovací, která probíhala v letech 2009 až 2013. Fotografie jsou pořízeny s atraktivním pozadím mikroregionu Podlipansko ve středočeském kraji a motorovým vozem TATRA M131, zvaným Hurvínek. Ve městě Kouřim je torzo obchodu TUZEX, to byl za socialismu jediný obchod, který mohl prodávat zboží ze západních zemí.

This slideshow was taken in 2008. Due to copyright irregularities that bothers YouTube, we were forced to delete the original version and the new record . The video shows the vehicle TATRA 613-3 before consuming renovation , which ran from 2009 to 2013. The photos were taken with an attractive background microregion Podlipansko in the Czech republic and train TATRA M131 , called Hurvínek . In Kouřim torso trade Tuzex , it was under socialism the only store that could sell goods from western countries.

Aktuální hodnocení: zatím nehodnoceno


Tatra 613 - Milovice

Tatra 613-3 (1986) a Tatra 613-4 (1993). Toto slideshow bylo pořízeno na podzim roku 2007 a byl to slavnostně první výjezd nově koupeného vozidla (613-3). Jako cílové místo bylo zvoleno opuštěné vojenské letiště a přilehlý areál u obce Milovice ve Středočeském kraji.

Tatra 613-3 (1986, black) and Tatra 613-4 (1993, gold) . This slideshow was acquired in the fall of 2007 and it was inaugurated the first exit of newly purchased vehicles (613-3) . As a destination has been selected abandoned military airport and adjacent area near the village Milovice in the Czech republic.

Aktuální hodnocení: zatím nehodnoceno


Naše auta